YAPILANDIRMA İHYASI

Savaş Konca
Cuma, 16 Ocak 2015 10:07

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPTIĞI VERGİ VE SGK PRİMİ YAPILANDIRMALARI BOZULAN MÜKELLEFLERİN YAPILANDIRMA İHYASI

Değerli okuyucular , 

Bildiğimiz üzere 25 Şubat 2011 Tarih 27857 (MÜKERRER) Sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı kanun kapsamındaki belirtilen konulardan biri de sgk prim ve vergi borçlarına ilişkin yapılandırma imkanı idi.

Ancak, kanunun çok geniş kapsamlı oluşu uygulamada yanlış veya eksikliklere sebep olmuş ve yapılandırmada bulunan mükelleflerin bir mali dönem içinde yapılandırma taksitlerinden ikiden fazlasını ödemedikleri cihetle yapılandırmaları bozulmuştur.

Bu kerre, 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 42 nci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Geçici 19 uncu madde eklenmiştir.

Yukarıda belirtilen kanuna eklenen geçici 19.unda maddenin kapsamında, vergi ve sgk borçlarına 6111 sayılı kanuna göre yapılandırma yaptırıp kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile yapılandırmaları bozulan mükelleflere 1/10/2012 tarihine kadar başvurmaları ve 31/10/2012 tarihine kadar ödeme yapmaları şartıyla bozulan yapılandırmaları ihya edilmiş, diğer bir değişle bozulan yapılandırmalara bir şans daha verilerek devam etme olanağı sağlanmıştır.
Fakat , ihya edilen yapılandırmadan yararlanabilmek için;
• Yapılandırmanın 15/6/2012 tarihinden önce bozulmuş olması,
• İhyadan faydalanmak için başvuruda bulunan mükelleflerin 15/6/2012 tarihi öncesi taksitli ve cari dönem borçlarını hesaplanan faizleri ile birlikte ödemiş olmaları
• 01/10/2012 tarihine kadar başvuruda bulunup 31/10/2012 tarihine kadar geri kalan tüm borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir.

Kanun yayınlanmadan önce yapılandırmaları bozulduğu için belli bir miktarda toplu ödeme yapan mükellefler başvurada bulunduktan sonra yapılandırma taksitleri devam etmekte ve yaptığı toplam ödeme yatırmadığı veya arda kalan vadesi geçmiş taksitlerinden (gecikme faizleri hesaplanarak) mahsup edilmektedir.
Ayrıca genelde yapılandırmadan faydalanma şartları bu şekildede ifade edilmektedir.
5510 Sayılı Kanunun Geçici 24 üncü ve Geçici 25 inci Maddeleri
Kapsamındaki Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası
Bilindiği üzere, kapsama giren borçları 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya
geçici 25 inci maddesine istinaden yeniden yapılandırılmış, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan
borçlulardan,
- Oniki taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik
ödenmiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanlarının,
- Yirmi dört taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik
ödenmiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanlarının,
yeniden yapılandırma anlaşmaları, 6111 sayılı Kanun uyarınca talepte bulunmaları
halinde ihya edilmiş idi.
Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilmiş olan bu borçluların ödenmemiş veya
eksik ödenmiş taksitlerini 6111 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden
en geç ihya başvurusunda bulunulan tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hesaplanacak
faizi ile birlikte ödemeleri halinde ilgili maddelerde öngörülen yeniden yapılandırma
hükümlerinden yararlanmaları sağlanmıştır.
Bu defa, 6111 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, yeniden yapılandırma
anlaşmaları ihya edilmiş borçluların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini başvuruda
bulunulan tarihi izleyen ayın sonuna kadar ödeyememiş olmaları halinde ise, bu tutarları 6111
sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19 uncu maddeye istinaden hesaplanacak faizi ile birlikte
ödemeleri mümkün hale getirilmiştir.
4.1- Başvuru
Kapsama giren borçları 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci
maddesine istinaden yeniden yapılandırılmış, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine
getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçluların,
yeniden yapılandırma anlaşmalarının 6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19 uncu
maddesine istinaden ikinci defa ihya edilebilmesi için,
- Oniki taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik
ödenmiş taksit sayısı dörtten fazla olmaması,
- Yirmi dört taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik
ödenmiş taksit sayısı sekizden fazla olmaması,
-Yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyası amacıyla 6111 sayılı Kanunun 15 inci
maddesi uyarınca 31/5/2011 tarihine kadar ihya başvurusunda bulunmuş olmaları,
gerekmektedir.

Bilginize ....

Saygılarımla 
27/09/2012
İstanbul 
Savaş KONCA 
SMMM

Beğen ·

·

· Paylaş · Tanıtımını Yap

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi