--Varlık Barışı Süresinin Uzatılması Hakkında

Savaş Konca
Cuma, 16 Ocak 2015 10:01

Değerli okuyucular,

Aşağıda orjinal haliyle sunmuş olduğumuz Bakanlar Kurulu Kararından da anlaşılacağı üzere, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun (VARLIK BARIŞI KANUNU) 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Saygılarımla

Savaş KONCA

Smmm

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/15456

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan sürelerinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 28/9/2009 tarihli ve 90804 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              C. YILMAZ                              M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.               Devlet Bakanı

H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                           C. YILMAZ                               S. ERGİN

Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                            T. YILDIZ                               M. DEMİR

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                    Maliye Bakanı V.

N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                              R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı               Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                             N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY                                                              V. EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı                                           Çevre ve Orman Bakanı

29/9/2009 TARİHLİ VE 2009/15456 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi