KONUT ALIMLARINDA KDV ORANINDA YENİ UYGULAMA

KONUT ALIMLARINA AİT KATMA DEĞER VERGİSİ ORANINDA YENİ UYGULAMA

Bilindiği üzere Konut teslimlerinde bakanlar kurulu kararına ekli %1 K.D.V yi ifade eden 1 sıra numaralı listenin 11. sırasında yazılı olan  “Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmına uygulanmaktadır. 150 m2 ve üstü konutlarda uygulanması gereken KDV oranın %18 olacağı hükmedilmekle birlikte işyeri olarak inşa edilen yapıların tesliminde metrekareye bakılmaksızın uygulanması gereken KDV oranı %18 olup indirim konusu yapılabilmektedir.

Ancak 01.01.2013 tarih ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 7. maddesi ile söz konusu KDV oranları yeniden belirlenmiş ve 150 m2’nin altındaki konutlarda uygulanan %1 oranı yeniden düznlenerek benim de hakkaniyet ve adalet mantığında hemfikir olduğum 1319 sayılı emlak vergisi kanunun 29. Maddesinde açıklanan metre kare birim değerlerine göre değerlendirilecek yeni oranların uygulamasına geçilmiştir.

Böylelikle;

  • Metre kare birim değeri 500 TL. ‘ye kadar (dahil) %1
  • Metre kare birim değeri 500 TL. ve 999 TL (dahil) %8
  • Metre kare birim değeri 1.000 TL. ve üstü %18 olarak tespit edilmiştir.
  • 150 mve üstü konutlarda ise %18’lik oran uygulamasına devam olunacaktır.
  • Yapı  itibari ile işyeri ve dükkan mantığındaki inşalarda KDV oranı metrekareye bakılmaksızın %18 dir.

Tespit olunan yeni oranlar 2012/4116 sayılı bakanlar kurulunun yürürlük tarihinden itibaren ve yapı ruhsatları 01.01.2013 tarihinden sonra alınan konutlarda uygulanacaktır.

Buna göre 150 m2’ den küçük konutlar için % 8 veya % 18 vergi oranının uygulanabilmesi için aşağıdaki unsurların hepsinin birlikte mevcut olması gerekmektedir. Anılan BKK ile yapılan düzenleme uyarınca bu unsurlar şunlardır:

  • Konutlar Büyükşehirlerde Bulunmalıdır,
  • Konutun,  Rezerv  Yapı  Alanı  ve  Riskli  Alan  Olarak  Belirlenen  Yerler  İle  Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde Olmaması Gerekir,
  • İnşaatın, Lüks Veya Birinci sınıf Olarak Yapılmış Olması Gerekir,
  • İnşaatın Yapıldığı Arsanın Vergi Değeri, Belli Tutarların Üzerinde Olmalıdır,
  • İnşaat Ruhsatı 1 Ocak 2013’ten Sonra Alınmış Olmalıdır.

SONUÇ:

Katma  Değer  Vergisi  Kanunu’nun  28  inci  maddesinde  6322  sayılı  Kanunla  yapılan değişiklik  sonucu  Bakanlar  Kuruluna  verilen  yetki  uyarınca,  BK  tarafından  yayımlanan 2012/4416 sayılı Kararname ile 150 m2’nin altındaki konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiş ve daha önce % 1 olan KDV oranı, bazı şartların mevcudiyeti halinde % 8 ve % 18’e yükseltilmiştir.

SAVAŞ KONCA

SMMM

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi