KODLU LİSTE-KDV ARTIRIMI

Savaş Konca
Cuma, 16 Ocak 2015 10:05

KODLU LİSTE  KDV ARTTIMI

22 Nisan 2011 tarih ve 27963 sayılı resmi gazetede, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa ilişkin 105 numaralı tebliğin yayınlanması ve yürürlüğe girmesi aşağıda belirtilen konuyla muhattap mükellefler için önemli bir fırsat içermektedir.

Tebliğin içeriği kısaca şöyledir.

Aralık/2009 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/1.5) bölümü kapsamında;

- SMİYB kullanma,

- beyanname vermeme,

- adresinde bulunamama,

- defter ve belge ibraz etmeme,

Gerekçeleri ile özel esaslara tabi mükellefler kategorisinde  değerlendirilen yani kodlu listeye alınan mükelleflerin 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait beyan ettikleri hesaplanan  K.D.Vergilerini arttırmaları, diğer değişle 6111 sayılı kanun kapsamında kdv arttırmı yapmaları ve artırıma ait vergiyi kanuni süresinde ödemeleri durumunda , özel esaslara tabi mükellefler grubundan “kodlu listeden” çıkartılacakları ve genel esaslara dönebilecekleri taahhüt edilmiştir.

Böylelikle, 6111 sayılı Kamu alacaklarının yapılandırılması ve Matrah artırımına ilişkin beyan süresi ve bazı ödemelerin süresi, 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile  1(Bir) ay daha uzatılarak, konuya muhatap mükelleflerin  k.d.v. artımı yapabilmeleri içinde bir fırsat daha verilmiştir.

Daha kapsamlı açıklama için çok uzun olmayan tebliğ aslı ektedir..

Savaş KONCA

SMMM

Maliye Bakanlığından:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 115)

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme ve kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunan mükelleflerin iade talepleri "özel esaslar"a göre yerine getirilmekte, bu uygulamanın kapsamı ile usul ve esaslar 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinin1 "II. Özel Esaslar" başlıklı bölümünde düzenlenmiş bulunmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun2 8, 9, 29 ve 32 nci maddelerinin verdiği yetkilere dayanılarak, haklarında sözü edilen Genel Tebliğin (II/1.5) bölümü kapsamında olumsuz tespit bulunan bir kısım mükelleflerin 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un3 KDV artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanmaları halinde aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde özel esaslardan çıkarılmaları uygun görülmüştür.

Buna göre, Aralık/2009 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/1.5) bölümü kapsamında;

- SMİYB kullanma,

- beyanname vermeme,

- adresinde bulunamama,

- defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6111 sayılı Kanunun 7 ve 9 uncu maddeleri kapsamında KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri ya da 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin4 (X/6) numaralı bölümünde açıklandığı şekilde teminat gösterdikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır.

Sözü edilen Genel Tebliğin; (II/2.1), (II/2.2), (II/2.3.1) ve (II/2.3.4) bölümlerine göre haklarında özel esaslar uygulananlardan KDV artırımında bulunabileceklerin ise artırımda bulunmaları genel esaslara dönüşlerini sağlamayacaktır.

Haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte alım yaptıkları veya daha alt safhalarla ilgili olumsuz rapor veya tespit bulunması nedeniyle 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/3) ve (II/4) bölümü gereğince özel esaslar uygulanan mükellefler, alım yaptıkları dönemleri içeren takvim yılı itibariyle KDV artırımında bulunmuş olmaları halinde genel esaslara dönebileceklerdir. Bu kapsamda olanlarda da genel esaslara dönüş tarihi olarak artırımda bulunulan tutarın tamamının ödendiği veya yukarıda belirtilen şekilde teminat gösterildiği tarih dikkate alınacaktır.

Tebliğ olunur.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi