2015 YILI PRATİK BİLGİLER

Savaş Konca
Çarşamba, 04 Şubat 2015 11:26

Değerli okuyucular ,

Bu yazımda, 2015 yılı için yasalarca belirlenen had ve bedelleri sade bir lisan ile bilgilerinize sunacağım.

1. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar880TL

2. Fatura Kullanma Mecburiyeti  :  880TL

3. Ba - Bs Formlarına ilişkin Bildirim ve Ceza Uygulaması

Mükellefler bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satışlarını gösteren Ba ve Bs formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamına kadar bildirmekle yükümlüdürler.

Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan

mükelleflere 2015 Takvim yılında 1.300.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltme 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (2015 için 1.300.-TL ‟ nın 1/5‟ i olan 260.-TL dir.)

4. Gecikme ve Pişmanlık Zammı ile Gecikme Faizi Oranları Aylık % 1,40

5. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

12.000 TL'ye kadar                                                                                      15%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası                                              20%

66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL,

(ücret gelirlerinde 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası                   27%

66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde

106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL), fazlası                          35%

6. 2015 yılı asgari ücretleri:

01.01.2015 - 30.06.2015 (Ocak)

01.07.2015 - 31.12.2015 (Temmuz)

Asgari Ücret

1.201,5 (Brüt) - 949,07 (Net)

1.273,5 (Brüt) – 1.000,55 (Net)

7. Kıdem Tazminatı Tavanı

01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015                                                                 3.541,37 TL

8. GMSİ Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarları (Konut Kira İstisnası) 2015 yılı için 3.600.-TL’yi aşan kısım üzerinden vergi ödenecektir. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı kanunun 5.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012) istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 106.000 TL'yi aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. 3.600.-TL

9. İşyeri Kira Geliri

Tevkifata tabi tutulmuş iş yeri kira gelirleri 2015 yılı için 29.000.-TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir.

10. Yemek Yardımı İstisnası 13TL

11. Yıllık Ücretli İzin

Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil)            14 Gün

Hizmet Süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara        20 Gün

Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara       26 Gün

18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün

Saygılarımla ,

Savaş KONCA 
SMMM

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi