**2010 yılı değişen damga vergisi oranları

Savaş Konca
Cuma, 16 Ocak 2015 10:02

Değerli ziyaretçiler

2010 senesinin ilk yeniliklerinden bir taneside, numaralı tebliğ ile damga vergisi nispetleri ve maktu tutarlarına ilişkin yapılan değişikliklerdir.

Bu değişikliklerden bizi öncelikle ilgilendiren kira kontratlarında kefilsiz olması kaydı ıle alınması gereken damga vergısının oranın binde 1,5 den 1,65 çıkması ile maas ucret tazminat gibi kazanclardan kesilen gelir vergisi oranının binde 6 dan binde 6,6 ya çıkmasıdır.

Aşğıda yıllara ait damga vergisi oranları ıle en son değişen hali şablon halinde sunulmuştur.

savas konca

smmm

Damga Vergisi Oranları

2010 Yılı için bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

01.01.2010 tarihinden itibaren azami tutar 1.161.915,90 TL dir. 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

1. Akitlerle İlgili Kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler (Binde 1,65)
6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,65)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler (27,90 TL)
2. Sulhnameler (27,90 TL)
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (156,20- TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (27,90 TL)
2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,95)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) (9,90- TL)
ab) Rehin senedi (Varant) (5,90 TL)
ac) İyda senedi (1,20 TL)
ad) Taşıma senedi (0,55 TL)
b) Konşimentolar (5,90 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (9,90- TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar (21,55 TL)
bb) Gelir tabloları (10,55 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri (10,55 TL)
c) Barnameler (1,20 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (4,40- TL)
e) Ordinolar (0,55 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (4,40- TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 8,25)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 6,6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6,6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,55 TL)
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (27,90 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (37,25 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (18,55 TL)
bd) Muhtasar beyannameler (18,55 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (18,55 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (37,25 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (13,75 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (13,75 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (22,00 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,55 TL)

2009 Yılı için bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

1/1/2009 tarihinden itibaren azami tutar 1.136.904,10 (51 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

1. Akitlerle İlgili Kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 7,5)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,5)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 7,5)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 7,5)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler (Binde 1,5)
6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,5)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler (25,40 TL)
2. Sulhnameler (25,40 TL)
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (142,- TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 7,5)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (25,40 TL)
2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,5)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) (9.- TL)
ab) Rehin senedi (Varant) (5,40 TL)
ac) İyda senedi (1,10 TL)
ad) Taşıma senedi (0,50 TL)
b) Konşimentolar (5,40 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 7,5)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 7,5)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (9.- TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar (19,60 TL)
bb) Gelir tabloları (9,60 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri (9,60 TL)
c) Barnameler (1,10 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (4.- TL)
e) Ordinolar (0,50 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (4.- TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 7,5)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,50 TL)
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (25,40 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (33,90 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (16,90 TL)
bd) Muhtasar beyannameler (16,90 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (16,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (33,90 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (12,50 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (12,50 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,50 TL)2008 Yılı için bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

I. Akitlerle İlgili Kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 7,5)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,5)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 7,5)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 7,5)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler (Binde 1,5)
6. (Ek: 5615/15 md.) (Yürürlük: 4.4.2007)
İkinci el araç satış sözleşmeleri (Binde 1,5)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler (22,70 YTL)
2. Sulhnameler (22,70 YTL)
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan
Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (126,80 YTL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 7,5)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (22,70 YTL)
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur.) (Binde 4,5)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) (8,10 YTL)
ab) Rehin senedi (Varant) (4,90 YTL)
ac) İyda senedi (1,00 YTL)
ad) Taşıma senedi (0,50 YTL)
b) Konşimentolar (4,90 YTL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 7,5)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 7,5)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (8,10 YTL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar (17,50 YTL)
bb) Gelir tabloları (8,60 YTL)
bc) İşletme hesabı özetleri (8,60 YTL)
c) Barnameler (1,00 YTL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (3,60 YTL)
e) Ordinolar (0,50 YTL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (3,60 YTL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 7,5)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,50 YTL)
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (22,70 YTL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (30,30 YTL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (15,10 YTL)
bd) Muhtasar beyannameler (15,10 YTL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (15,10 YTL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (30,30 YTL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (11,20 YTL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (11,20 YTL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,50 YTL)

2007 Yılı için bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

Ücretlerde Binde 6
Resmi dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri Binde 7.5
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7.5
Kira Sözleşmeleri Binde 1.5
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7.5
Tahkimname ve Sulhnameler Binde 7.5
Fesihnameler Binde 1.5
İhale Kararları Binde 4.5
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 21,20 YTL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 28,30 YTL
Muhtasar Beyanname 14,10 YTL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 14,10 YTL
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri hariç) 14,10 YTL
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 10,50 YTL
SSK'ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 10,50 YTL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 28,30 YTL
Bilançolar 16,40 YTL
Gelir Tabloları 8,10 YTL
İşletme Hesabı Özetleri/Serbest Meslek Hülasası 8,10 YTL
2006 Yılı için bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
Ücretlerde Binde 6
Resmi dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri Binde 7.5
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7.5
Kira Sözleşmeleri Binde 1.5
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7.5
Tahkimname ve Sulhnameler Binde 7.5
Fesihnameler Binde 1.5
İhale Kararları Binde 4.5
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 19,70 YTL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 26,30 YTL
Muhtasar Beyanname 13,10 YTL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 13,10 YTL
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri hariç) 13,10 YTL
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 9,80 YTL
SSK'ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 9,80 YTL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 26,30 YTL
Bilançolar 15,30 YTL
Gelir Tabloları 7,60 YTL
İşletme Hesabı Özetleri/Serbest Meslek Hülasası 7,60 YTL

2005 Yılı için bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

Ücretlerde Binde 6
Resmi dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri Binde 7.5
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7.5
Kira Sözleşmeleri Binde 1.5
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7.5
Tahkimname ve Sulhnameler Binde 7.5
Fesihnameler Binde 1.5
İhale Kararları Binde 4.5
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 18,00 YTL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 24,00 YTL
Muhtasar Beyanname 12,00 YTL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 12,00 YTL
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri hariç) 12,00 YTL
Belediye Vve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 9,00 YTL
SSK'ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 9,00 YTL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 24,00 YTL
Bilançolar 14,00 YTL
Gelir Tabloları 7,00 YTL
İşletme Hesabı Özetleri/Serbest Meslek Hülasası 7,00 YTL

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenamelerinden alınan damga vergisi 01.01.2004 tarihinden itibaren 5035 s. Kanunla yürürlükten kaldırıldı.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi