1.SINIF LOKANTALARDA KDV ORANI % 18

Savaş Konca
Cuma, 16 Ocak 2015 10:03

Değerli Okuyucular

Aşağıda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararının bizleri en çok ilgilendiren özeti şöyledir.

MADDE 3 - 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü sırasında yer alan "lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde" ibaresinden sonra gelmek üzere "(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)" ibaresi eklenmiştir.

Şeklindeki ifade ile "(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar) için 15/07/2009 tarihinden itibaren uygulanacak KDV oranı % 18 olarak değiştirilmiştir. Saygılarımla Savaş KONCA

SMMM

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 11 ve 12 NCİ MADDELERİNE İLİŞKİN

B.K.K. No 2009/15200
Resmi Gazete Tarihi 15/07/2009
Resmi Gazete Sayısı 27289
Kapsam
Karar Sayısı : 2009/15200 Ekli "Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/7/2009 tarihli ve 569 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci ve 12 nci maddeleri, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARARMADDE 2 - 13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan listeye aşağıdaki G.T.İ.P numaralarıyla belirtilen mallar eklenmiştir. 
G.T.İ.P NO Mal İsmi
(Yağlama müstahzarları)
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
(Yağlama müstahzarları)
3403.19.91.00.00 Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
3403.19.99.00.00 Diğerleri
(Yağlama müstahzarları)
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
3403.99.10.00.00 Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
3403.99.90.00.00 Diğerleri
MADDE 3 - 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü sırasında yer alan "lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde" ibaresinden sonra gelmek üzere "(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)" ibaresi eklenmiştir. MADDE 4 - 25/12/2008 tarihli ve 2008/14482 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "%33" ibaresi "%26" olarak değiştirilmiştir. Yürürlük MADDE 5 - Bu Kararın;              a) 4 üncü maddesi 30/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,             b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,              yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 - Bu Karar hükümlerini ilgisine göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanı yürütür.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi